NBI - Youth CLUB เยาวชนสร้างชาติ

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute – NBI)

     จดทะเบียนเป็นมูลนิธิภายใต้กระทรวงมหาดไทยโดยใช้ชื่อ “มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ”

สถาบันฯ เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรและไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมือง

การทำงานของสถาบันฯ มุ่งสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างผู้บริหารภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม

โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างความเป็นผู้นำ นักบริหาร บนฐานคุณธรรม

ให้ผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้น และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งที่สถาบันฯ

ดำเนินการเองและร่วมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Maker)

ช่วยสร้างชาติในบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน

เพื่อพร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป

NATION-BUILDIND AWARDS 2023

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ

ชมรมเยาวชนสร้างชาติได้จัดตั้งขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบันการสร้างชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการความคิด ความรู้เป็นจุดแรก โดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องเติบโตขึ้นไปประกอบสัมมาชีพในทุกส่วนในสังคม ในอนาคตอันใกล้นั้น หากได้รับการพัฒนาแนวคิดอย่างถูกต้องให้เป็นเยาวชนที่ดีเก่งกล้า อันจะนำผลดีต่อเยาวชน ครอบครัว หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง สังคม และประเทศชาติ

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 1

จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 2

ในวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560
ณ บ้านริมน้ำ อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 104 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4

จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 5

ในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 321 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 7

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8

ในวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 10

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 11

ในช่วงเดือน มกราคม 2565
ผ่านระบบ On Site และ Online
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก และนครสวรรค์

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 13

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 14

ในวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2

จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 3

ในวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561
ณ เมืองทองธานีรีสอร์ท อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 200 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5

จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 6

ในวันที่ 25 – 27 มกราคม 2562
ณ เคียงทะเลรีสอร์ท อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง

มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 325 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 8

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 19

ในวันที่ 30 – 1 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 11

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12

ในวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565
ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 14

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 15

ในวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2566
ณ อาคาร Bangkok Thonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3

จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 4

ในวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา

มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 300 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 6

จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 7

ในวันที่ 25 – 27 กรกฏาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 347 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 9

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 10

ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 12

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 13

ในวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2565
ณ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม

Copyright © 2021. All rights reserved.