หลักสูตร ดี เก่ง กล้า

รายละเอียดหลักสูตร

มุ่งพัฒนาเยาวชนด้านทักษะ ลักษณะชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เป็นหลักสูตรที่ผลิตเยาวชนทางความรู้ ทักษะ ลักษณะชีวิต เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

3 Year

หลักสูตรระยะเวลา 3 ปี

96 hr.

การเรียนรู้ ดี เก่ง กล้า 96 ชั่วโมง

Workshop

เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

CCSP

พัฒนาสังคมผ่านโครงการ CCS

Teacher Volunteer

สอนโดยบัณฑิตครูอาสา สถาบันการสร้างชาติ

Leader

สู่การเป็นผู้นำเยาวชนของสังคม

หมวดวิชาทั่วไป

วิชา คนดีสร้างได้

DOWNLOAD

นิยาม หลักการ แนวคิดของคนดีของเยาวชนสร้างชาติ ความหมายของคนดี การแสดงตัวตนที่ผสานกันอย่างบริบูรณ์ สอดคล้อง สอดสม สอดรับ การพัฒนาตนสู่การเป็นคนดี การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมส่วนรวม การเป็นพลเมืองดี การตัดสิน แยกแยะ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างอารยะ การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โมเดล 4 Win/3 Win ส่วนตัว ส่วนร่วม ส่วนเรา ส่วนรวม โมเดลบริบูรณ์ธรรม 7 จุดอ่อนของมนุษย์

วิชา คนเก่งสร้างได้

DOWNLOAD

พัฒนาความรู้ ทักษะ และลักษณะชีวิตตามโมเดล KSL 31220 ด้านความรู้ 3 ประการคือ รู้ลึก รู้กว้าง รู้ไกล ด้านทักษะ 12 ประการคือ ด้านประกอบการ จัดระบบ ภาษา ตัดสินใจ เป็นผู้นำ เทคโนโลยี จัดการ สื่อสาร สร้างเครือข่าย ใช้เหตุผล อยู่ร่วมกับผู้อื่น ยกเว้นการคิด 10 มิติ และด้านลักษณะชีวิต 20 ประการคือ วิสัยทัศน์ อดทน บังคับตนกล้าหาญ ซื่อสัตย์ ทำดีเลิศ เที่ยงธรรม เสียสละ รักษาคำพูด ไวต่อความรู้สึก รับผิดชอบ เรียนรู้ มีวินัย มนุษยสัมพันธ์ แง่บวก รอบคอบ เอาจริงเอาจัง ขยัน ยุติธรรม และถ่อมใจ

วิชา คนกล้าสร้างได้

DOWNLOAD

ศึกษาต้นแบบชีวิตตามโมเดล ไอดอล บ้านสามหลัง การสร้างทายาทแกนนำเยาวชนสร้างชาติ การเป็นตัวอย่างไอดอล ไอดอลที่อารยะ แยกแยะระหว่างไอดอลทั่วไปกับไอดอลอารยะ

วิชา เนื้อแท้เยาวชนสร้างชาติ

DOWNLOAD

ศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจอุดมการณ์ของเยาวชนสร้างชาติ แนวคิดปรัชญาปัจเจกอารยะปรัชญาสังคมอารยะ คำปฏิญาณตนของเยาวชนสร้างชาติ จุดยืนของเยาวชนสร้างชาติ แนวคิดคนดี คนเก่ง และคนกล้า การเสียสละเพื่อส่วนรวม การใช้ชีวิตอย่างมีอุดมการณ์ อารยจิต อัตตา ชีวา ปวงประชา

วิชา หลักการจัดตั้งชมรม ความสำคัญ และวิธีการเชิงลึก

DOWNLOAD

เรียนรู้ ศึกษา ความสำคัญ เหตุผลในการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ วิธีการจัดตั้งชมรม การจัดระบบบริหารชมรม ข้อตกลงและกฎระเบียบของชมรม การสร้างวัฒนธรรมชมรม การธำรงรักษาชมรม การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกชมรม การกำหนดค่านิยมและปทัสถานร่วมของชมรม การกำหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนชมรมอย่างพอเพียง การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของชมรม การสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง การขยายสมาชิกของชมรม

วิชา สร้างแกนนำ ทายาท อย่างไร เพื่อชมรมเยาวชนสร้างชาติที่ยั่งยืน

DOWNLOAD

เรียนรู้ ศึกษา ทำความเข้าใจ ความสำคัญของการสร้าง แกนนำ/ทายาท พลานุภาพของการสร้างคน สร้างทายาท คุณสมบัติของแกนนำ/ทายาท เพื่อชมรมเยาวชนสร้างชาติยั่งยืน ระดับการสร้างคน การทำหน้าที่มนตรีสร้างแกนนำ/ทายาท สร้างชาติ 8 ประการ ไอดอลสร้างชาติ แนวทางการสร้างแกนนำ/ทายาท เพื่อชมรมเยาวชนสร้างชาติยั่งยืน โมเดลทายาท

วิชา บทบาทของเยาวชนในการสร้างชาติ

DOWNLOAD

เรียนรู้ ศึกษา ทำความเข้าใจ ความสำคัญ บทบาทของเยาวชนในการสร้างชาติ การเป็นคนดีและทำความดี การสร้างชาติ เป้าหมายพื้นฐานของการสร้างชาติ บทบาทในการสร้างชาติ อุดมการณ์แห่งชาติ โมเดลเฒ่าเยาวชน/ทารกเยาวชน นักศึกษากับการมีส่วนร่วมในการสร้างชาติ อารยานุภาพ 30 ประการ โมเดล 3T โมเดลโหนดทวีโหนด สังกัดชมรมเยวชนสร้างชาติ โครงการ Cap - Corner Stone Project

วิชา การพัฒนาผู้นำเยาวชนไตรภาวะ

DOWNLOAD

เรียนรู้ ศึกษา ทำความเข้าใจโมเดลตรีกิจ โมเดลไตรภาวะ ภาวะการนำ อารยพลัง อารยะพลานุภาพ Dr. Dan Do Strategy Law ระบบการนำ Dr. Dan Can Do 8C Integration Model ภาวะการบริหาร ระบบการบริหาร บริบทการบริหาร ภาวะคุณธรรม รากฐานปรัชญาชีวิต ระบบคุณธรรม บริบทคุณธรรม โมเดลยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิภาพ 8E Model

หมวดวิชาเฉพาะ

วิชา โครงการ CCS 1

DOWNLOAD

 

วิชา โครงการ CCS 2

DOWNLOAD

โครงการ CCS 3

DOWNLOAD

วิชา การเขียนโครงการ

DOWNLOAD

วิชา การคิดคลุม 4 ทิศ

DOWNLOAD

 

หมวดวิชาเสริม

วิชา ดร.แดน สอนอ่าน

DOWNLOAD

วิชา ชีวิตสู่รั้วมหาวิทยาลัย

DOWNLOAD

วิชา แผนที่สู่เป้าหมายชีวิต

DOWNLOAD

วิชา เตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย

DOWNLOAD

วิชา โปรไฟล์ชีวิต

DOWNLOAD

วิชา เยาวชนสร้างชาติ สู่การเป็นผู้นำ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัย

DOWNLOAD

วิชา บูรณาการงานและชีวิตเพื่อความสำเร็จ

DOWNLOAD

วิชา การทำงานเป็นทีม

DOWNLOAD

วิชา วิสัยทัศน์ผู้นำ

DOWNLOAD

วิชา Life Long Araya Manifestation

DOWNLOAD