หลักสูตร บัณฑิตครูอาสา

รายละเอียดหลักสูตร

มุ่งพัฒนาเยาวชนด้านทักษะ ลักษณะชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เป็นหลักสูตรที่ผลิตเยาวชนทางความรู้ ทักษะ ลักษณะชีวิต เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

4 Level

หลักสูตร 4 ระดับ

20 hr.

กระบวนการอบรม 20 ชั่วโมง

Workshop

เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

CCSP

พัฒนาสังคมผ่านโครงการ CCS

Professional

สอนโดยวิทยากรระดับแนวหน้า

Leader

สู่การเป็นผู้นำเยาวชนของสังคม

ระดับ 1

วิชา อุดมการณ์ความเป็นมนุษย์

ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจอุดมการณ์ความเป็นมนุษย์ อัตตา ชีวา ปวงประชา คุณค่าของการมีอุดมการณ์ชีวิต การดำเนินชีวิตอย่างมีสมบูรณ์

วิชา อารยะอุดมการณ์/จุดยืนอารยะ

ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจอุดมการณ์สยามอารยะ จุดยืนอารยะ อารยอุดมคติ อารยอุดมการณ์ ปรัชญาสังคมอารยะ อารยชีวทัศน์ อารยโลกทัศน์ การเผยแพร่อุดมการณ์อารยะ อารยรัฐ อารยาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงประเทศให้อารยะ

วิชา ปรัชญาปัจเจกและสังคมอารยะ

ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจปัจเจกอารยะ ปรัชญาสังคมอารยะ ความหมายของอุดมการณ์ จุดยืนชาวสยามอารยะ อุดมการณ์ของเยาวชนสร้างชาติ ความหมายของสังคมแห่งความดี

วิชาชีพครู บทบาทการเป็นครู

ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจความหมายของครู คุณสมบัติทางวิชาชีพ องค์ประกอบความเป็นครู บทบาท หน้าที่ และภาระงานของครู บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21

วิชา สังเกตการณ์สอน

ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจวิธีการสอน การจัดการชั้นเรียน การนำกระบวนการกิจกรรม การสรุปผลการเรียนรู้ กิจกรรมสันทนาการในชั้นเรียน

วิชา บุคลิกภาพและการวางตัวในสังคม

ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจกระบวนการสร้างชาติ การสร้างชาติและการสร้างรัฐ องค์ประกอบของการสร้างชาติ สาระสำคัญพื้นฐานของการสร้างชาติ เยาวชนกับการสร้างชาติ ความจำเป็นในการสร้างชาติ การแก้ปัญหาของชาติ การร่วมกันสร้างชาติ บทบาทหน้าที่

วิชา การพูดในที่สาธารณะ

ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจหลักการสื่อสาร การเตรียมตัวการพูดในที่สาธารณะ ความสำคัญในการพูดที่สาธารณะ ความมุ่งหมายของการพูด ประเภทของการพูด เทคนิคการใช้ประโยค เทคนิคการใช้นำเสียง ลักษณะท่าทางที่ใช้ในการพูดในที่สาธารณะ

วิชา การทำโครงการ CCS

ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจความหมายของโครงการ CCS ขั้นตอนการทำโครงการ CCS หลักการ Dr. Dan Can Do Strategy Law

วิชา การทำชมรมเยาวชนสร้างชาติ

ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมชมรม การออกแบบกิจกรรม การรายงานผลการทำกิจกรรม

ระดับ 2

วิชา เทคนิคการสร้างเครือข่ายขั้นเทพ

วิชา เทคโนโลยีการสอน

 

วิชา ศาสตร์การสอน

ระดับ 3

วิชา ภาวะการนำ

วิชา ภาวะบริหาร

วิชา ภาวะคุณธรรม

ระดับ 4

วิชา คนแห่งไอดอล

วิชา คนแห่งไอดอล