รายการคุยกับ ดร.แดน

รายการคุยกับ ดร.แเดน Season 2

Episode 1

หัวข้อเอกลักษณ์ อัตลักษณ์

Episode 2

การปรับต่อจากนักศึกษาสู่วัยทำงาน

Episode 3

การจัดสรรเวลาเพื่อส่วนรวม

Episode 4

การทำธุรกิจเพื่อสังคม

Episode 1

ชมรมเยาวชนฯ จากมัธยม สู่มหาวิทยาลัย

Episode 6

ผ่านวิกฤตชีวิต ด้วยชุมชนเยาวชนสร้างชาติ