NBI-Youth Camp

NBI-Youth Camp

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ

สถาบันการสร้างชาติ (Nation - Building Institute : NBI) จดทะเบียนเป็นมูลนิธิภายใต้กระทรวงมหาดไทยโดยใช้ชื่อ “มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ” สถาบันฯ เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรและไม่ข้องเกี่ยวกับพรรคการเมืองใด ๆ การทำงานของสถาบันฯ มุ่งสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างผู้บริหารภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างความเป็นผู้นำ นักบริหาร บนฐานคุณธรรม ให้ผู้เรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้น และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งที่สถาบันฯ ดำเนินการเองและร่วมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ช่วยสร้างชาติในบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน เพื่อพร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป สถาบันการสร้างชาติจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประเทศ ในเรื่องการพัฒนาภาวะการนำ ภาวะการบริหาร และภาวะคุณธรรม ของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ให้ร่วมกันช่วยทำงานสร้างสรรค์ชาติไทยสู่อารยะประเทศ ที่พัฒนาแล้วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้ประชาชนมีความสุข
สถาบันฯ เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างคน และนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติทุกรุ่นได้ให้ความสำคัญของเยาวชนในการสร้างฐานรากของประเทศ จึงริเริ่มโครงการชมรมเยาวชนสร้างชาติขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวคิดอุดมการณ์การสร้างชาติให้อารยะไปยังเยาวชนทั้งประเทศ เพื่อมีส่วนสร้างให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อเป็นกำลังสำคัญหลักสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางรากฐานแนวคิด ความรู้ ค่านิยม ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุดให้กับเยาวชน
1.2 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและสังคม
1.3 เพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
1.4 เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติที่เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ที่เข้มแข็งในการทำกิจกรรมในสถานศึกษา สังคม และประเทศชาติ
1.5 เพื่อสร้างเยาวชนให้คิดนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ผ่านโครงการ Cap-Corner Stone (CCS)

2. กลุ่มเป้าหมาย
2.1 เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
2.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทั่วประเทศ
2.3 นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

การดำเนินการ
โครงการเยาวชนสร้างชาติประกอบด้วยการดำเนินการ 3 ระยะเวลาด้วยกันคือ
1. การจัดการประชุมเพื่อเปิดตัวโครงการเยาวชนสร้างชาติ โดยมีผู้อำนวยการ ผู้บริหารและครูอาจารย์ของโรงเรียน วิทยาลัย
และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินการโครงการฯ
2. การจัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ โดยมีระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้ตัวแทนของนักเรียน/นักศึกษาจาก โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า
และการทำโครงการ Cap - Conner Stone (CCS) เพื่อไปจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของตนเอง
3. การจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ เพื่อเป็นที่ให้เยาวชนได้พบปะกันเป็นประจำในสถานศึกษา เพื่อเรียนรู้ในแนวทางการพัฒนาตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า และมีความเป็นผู้นำ และเพื่อทำโครงการ CCS
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมค่ายเยาวชนสร้างชาติ

Arrow
Arrow
Slider

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 1

จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 2

ในวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560
ณ บ้านริมน้ำ อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 104 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2

จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 3

ในวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561
ณ เมืองทองธานีรีสอร์ท อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 200 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3

จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 4

ในวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา

มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 300 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4

จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 5

ในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 321 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5

จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 6

ในวันที่ 25 – 27 มกราคม 2562
ณ เคียงทะเลรีสอร์ท อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง

มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 325 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 6

จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 7

ในวันที่ 25 – 27 กรกฏาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 347 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 7

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8

ในวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 8

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 9

ในวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 9

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 10

ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 10

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 11

ในช่วงเดือน มกราคม 2565
ผ่านระบบ On Site และ Online
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก และนครสวรรค์

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 11

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12

ในวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565
ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 12

จัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 13

ในวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2565
ณ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 ชมรม