Volunteer Teacher

รับสมัครบัณฑิตครูอาสา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนสร้างชาติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและพลังแห่งการพัฒนา ให้สังคมและประเทศ สู่ความเป็นอารยะ

คุณสมบัติบัณฑิตครูอาสา 
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีผลการเรียนที่ดี
2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเยาวชน ครู ผู้อำนวยการโรงเรียนได้
3) มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการสื่อสารจูงใจที่ดี
4) มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทำงานเป็นทีมได้ดี
5) สุภาพ อ่อนน้อม ยินดีเป็นแบบอย่าง ไอดอลแก่เยาวชน
6) มีความตั้งใจร่วมอุดมการณ์ในงานการสร้างชาติและอุทิศเวลาอย่างน้อย 2 ปี
    ในโครงการนี้เพื่อการช่วยจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติในโรงเรียนที่รับผิดชอบดูแล จำนวน 15 ชมรม และขยายชมรมแนวลึกและแนวข้าง
7) ยินดีอาศัยในพื้นที่โรงเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ
8) ยินดีปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติและจรรยาบรรณของบัณฑิตครูอาสา
9) หากมีความรู้ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ - งานกราฟฟิก งานตัดต่อVDO ถ่ายภาพ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน social media

หลักฐาน และเอกสารการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. เขียนอธิบายเหตุผลและความตั้งใจ ในการเป็นบัณฑิตครูอาสา ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4

วิธีการสมัคร
1. สมัครผ่าน E - mail : nbiyouthclub@gmail.com
2. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute)
    87/110 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
    เบอร์ติดต่อ : 02-711-7474

รับเพียงจำนวน 24 ท่านเท่านั้น
Download ใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1jLfappiAeju_37__pKjopOrgmoQY_TNC/view?usp=sharing