ชมรมเยาวชนสร้างชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลา

โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา